Sein?joen kaupungin rakennusj?rjestys

Sis?llysluettelo


1 Soveltamisala
2 Rakennusvalvontaviranomainen
3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus
4 Suunnittelutarvealue
5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus
6 Toimenpideluvan hakeminen ja toimenpiteest? ilmoittaminen
7 Rakennuspaikka
8 Rakentamisen m??r?
9 Rakennuksen sijoittaminen
10 Veden hankinta ja j?tevesien k?sittely
11 Rakennusten sopeutuminen ymp?rist??n
12 Piha-alue
13 Aitaaminen
14 Ymp?rist?n hoito ja valvonta
15 J?tehuolto
16 Osoitemerkint?
17 Tontin rajan ylitt?minen
18 Myynti-, tiedotus ja mainoslaitteet
19 Rakennusty?n aikaiset j?rjestelyt
20 Julkisivujen katselmustoimikunta
21 M??r?yksist? poikkeaminen
22 Voimaantulo

Sein?joen kaupungin rakennusj?rjestys
Hyv?ksytty valtuuston kokouksessa 15.12.2008
Voimaantulo 19.1.2009

1 §
Soveltamisala

Maank?ytt?- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sek? muiden maan k?ytt?mist? ja rakentamista koskevien s??nn?sten ja m??r?ysten lis?ksi on Sein?joen kaupungissa noudatettava t?m?n rakennusj?rjestyksen m??r?yksi?, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamism??r?yskokoelmassa ei ole asiasta toisin m??r?tty (MRL 14 § 4 mom).

2 §
Rakennusvalvontaviranomainen

Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on ymp?rist?lautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto.
P??t?svallan siirt?misest? m??r?t??n tekniikkakeskuksen johtos??nn?ss?. Ymp?rist?lautakunnan rakennustarkastajalle, apulaisrakennustarkastajalle ja lupainsin??reille ratkaistavaksi siirt?m?t asiat ilmenev?t tekniikkakeskuksen toimintas??nn?st?.

3 §
Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan vakituiseen asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehk?n, kerrosalaltaan enint??n 20 m2:n suuruisen varaston rakentamiseen asemakaava-alueen ja suunnittelutarvealueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettely?.

4 §
Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealueet m??ritell??n maank?ytt?- ja rakennuslain 16 §:ss? tai yleiskaavassa. Suunnittelutarve-alueella luvan arviointi perustuu maank?ytt?- ja rakennuslain 137 §:ss? s??dettyihin erityisiin edellytyksiin sen lis?ksi, mit? luvan edellytyksist? muutoin s??det??n. Rakennusluvan mukaiset erityiset edellytykset ratkaisee kaupunginhallitus.

5 §
Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Maank?ytt?- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63 §:n nojalla m??r?t??n toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kaupungin osa-alueilla seuraavasti:

Toimenpidelupa haettava X
Ilmoitus teht?v? O
Ei lupaa eik? ilmoitusta

1 = asemakaava-alue
2 = suunnittelutarvealue
3 = muu alue

Kunnan osa-alue123
Toimenpide
1) Rakennelma (rakentaminen)
Vaja tai katos < 10 m2 . Asemakaava-alueella on sijoituksesta sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 1)
Vaja tai katos > 10 m2, mutta < 20 m2. Asemakaava-alueella on sijoituksesta sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 1)XXO
KioskiXXX
K?ym?l?XXX
Esiintymislava (pysyv?)XXX
MaakellariXO
Muu vastaava rakennelmaOOO
2) Yleis?rakennelma (perustaminen tai rakentaminen)
UrheilupaikkaXOO
Kokoontumispaikka
Asuntovaunualue tai vastaavaOOO
Katsomo (pysyv?)OOO
Yleis?teltta tai vastaava
3) Liikuteltava laite
Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pit?minen paikallaan sellaista k?ytt?? varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (pysyv?)XXX
4) Erillislaite (rakentaminen)
Masto < 40 m2 2)XXX
PiippuOOO
Varastointis?ili?OOO
HiihtohissiOOO
MuistomerkkiOOO
Suurehko antenniOOO
TuulivomalaXXX
Suurehko valaisinpylv?s tai vastaava > 10 m2 OOO
PuistomuuntamoXXX
Lantala, lietes?ili? ja kompostointilaattaXXX
5) Vesirajalaite (rakentaminen)
Suurehko laituriOOO
Muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaavaOOO
6) S?ilytys- tai varastointialue (j?rjest?minen)
Muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pys?k?intialue taikka t?llaiseen alueeseen verrattava alueXXX
7) Julkisivutoimenpide
Rakennuksen julkisivun muuttaminenOOO
Kattomuodon muuttaminenXXX
Katteen tai sen v?rityksen muuttaminenOO
Ulkoverhouksen rakennusaineen muuttaminenOO
Ulkoverhouksen v?rityksen muuttaminenOO
Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminenO
Ikkunajaon muuttaminenO
8) Mainostoimenpide
Muun kuin luonnonsuojelulaissa s??detyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peitt?v?n mainoksen pysyv? tai pitk?aikainen asettaminenOO
9) Aitaaminen (rakentaminen)
Rakennettuun ymp?rist??n liittyv? erottava kiinte? aita tai kadun reunusmuuriXO
10) Kaupunkikuvaj?rjestely
Muut kaupunki- tai ymp?rist?kuvaan merkitt?v?sti ja pitk?aikaisesti vaikuttavat j?rjestelyt ja muutoksetOOO
11) Huoneistoj?rjestely
Asuinhuoneistojen yhdist?minen tai jakaminenXXX

1) muulla alueella > 20 m2 (vrt. § 3)
2) yli 40 m korkean maston rakentaminen vaatii yleens? rakennusluvan.

Kohdissa 1-10 tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eiv?t edellyt? lupa- tai ilmoitusmenettely?, on kuitenkin rakennettava s??d?sten ja m??r?ysten mukaiselle et?isyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ymp?rist??n eik? niist? saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

6 §
Toimenpideluvan hakeminen ja toimenpiteest? ilmoittaminen

Toimenpidelupa haetaan kirjallisesti noudattaen soveltuvin osin rakennusluvan hakemisesta annettuja m??r?yksi?.
Ilmoitukseen on liitett?v? tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellytt?? rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom).
Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhty?, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 p?iv?n kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellytt?nyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom).
Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidett? ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

7 §
Rakennuspaikka

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan ja maastosuhteiltaan tarkoitukseensa sovelias ja pinta-alaltaan suunnittelutarvealueella v?hint??n 4 000 m2 ja muulla alueella v?hint??n 2 000 m2, ellei muualla toisin mainita.
Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja v?h?inen lis?rakentaminen saadaan suorittaa sen est?m?tt? mit? edell? 1-momentissa on m??r?tty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

8 §
Rakentamisen m??r?

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla yhteens? enint??n 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enint??n kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa rakentaa k?ytt?tarkoitukseen liittyvi? talousrakennuksia.

9 §
Rakennuksen sijoittaminen

Ellei vahvistetussa yleis-, asema-, tai rantakaavassa ole toisin m??r?tty, noudatetaan rakennuksen sijoittamisessa seuraavia m??r?yksi?.
Rakennuksen et?isyyden toisen omistamasta tai hallitsemasta maasta tulee olla yht? suuri kuin rakennuksen korkeus kuitenkin v?hint??n 5 metri?.
Rakennuksen et?isyyden yksityisen tien keskiviivasta tulee olla v?hint??n 15 metri?.
Rakennuksen et?isyyden tulee olla maantien keskiviivasta v?hint??n 20 metri?.
Rakennuksen et?isyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla v?hint??n 30 metri?.
Kerrosalaltaan enint??n 25 m2:n sauna- tai lomarakennuksen saa kuitenkin sijoittaa 12 metrin et?isyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, milloin se j?tevesien k?sittelyn osalta on mahdollista ja rakennus liittyy yhten?iseen rakennusryhm??n tai muutoin sopeutuu ymp?rist?kuvaan.
Rakennuksen alimman lattiatason tulee p??s??nt?isesti olla v?hint??n yksi (1) metri yl?vesirajaa korkeammalla ja rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ettei rantaluiskan mahdollinen sortuminen aiheuta vaaraa rakennuksille.
Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ett? rantamaiseman luonnonmukaisuus s?ilyy. Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on s?ilytett?v? erityisesti rakennusten ja rantaviivan v?lisell? vy?hykkeell?.

10 §
Veden hankinta ja j?tevesien k?sittely

Mik?li kiinteist?? ei voida liitt?? vesihuoltoverkostoon, tulee rakentajan rakennuslupavaiheessa antaa selvitys talousveden saamisesta ja laadusta. Mik?li kiinteist?? ei voida liitt?? viem?riverkostoon, tulee rakentajan liitt?? rakennuslupahakemukseen suunnitelma j?tevesien k?sittelyst?.
Pohjavesialueita koskevat rajoitukset selvi?v?t ymp?rist?nsuojelum??r?yksist?.

11 §
Rakennusten sopeutuminen ymp?rist??n

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ett? maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan s?ilyy.
Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, v?rityksen sek? julkisivun j?sentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa sopusuhtainen kokonaisuus.
Maisemallisesti merkitt?vill? peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja mets?saarekkeiden tuntumaan.
Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan s?ilytett?v? rakennuspaikan luonnonmukaisuus sek? s??stett?v? arvokkaita kasvillisuuden reunavy?hykkeit?, luonnon merkitt?vi? kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymi? kuten siirtolohkareita, kauniita yksitt?ispuita jne.
Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityist? huomiota kiinnitt?? rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja v?ritykseen.
Rakennuspaikalle tulee tarvittaessa istuttaa puita ja pensaita n?k?suojaksi tai ymp?r?iv??n maisemaan sopeuttamiseksi.

12 §
Piha-alue

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ymp?rist?n korkeusasemiin. Rakentamisen yhteydess? pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lis?t? pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle.
Liittym?ss? katuun tai tiehen sek? rakennuspaikan sis?isiss? j?rjestelyiss? on otettava huomioon liikenneturvallisuus.
Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liitt?? ymp?r?iv??n maisemaan.
Rakennuspaikan sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on j?rjestett?v?.
Pinta- ja kuivatusvesi? ei saa johtaa j?tevesiviem?riin.

13 §
Aitaaminen

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ymp?rist??n.
Katua tai muuta yleist? aluetta vastassa oleva kiinte? aita on teht?v? kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on teht?v? niin, ettei siit? aiheudu haittaa liikenteelle.
Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pit?? kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Aidasta ei saa aiheutua tarpeettomasti haittaa naapurikiinteist?n k?yt?lle. Aita tulee sijoittaa siten, ett? se on piha-alueiden j?rjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.
Asuntotonteilla tonttien v?listen raja-aitojen korkeus saa olla enint??n 1,5 metri? maasta mitattuna.
Tonttien tai rakennuspaikkojen v?lisen aidan tekemiseen ja kunnossapit?miseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityist? syyt?. Mik?li asiasta ei sovita, siit? p??tt?? rakennusvalvontaviranomainen.
Milloin aitana k?ytet??n puita tai pensaita, ne on istutettava siten, ett? niiden oksisto ja juuristo t?ysikasvuisenakin pysyy kiinteist?ll?, ellei rajanaapurin kanssa ole toisin sovittu. Pensasaidasta ei saa muodostua n?kem?estett? liikenteelle eik? istutuksin saa sulkea rajaojaa.

14 §
Ymp?rist?n hoito ja valvonta

Rakennettu ymp?rist? on pidett?v? rakennusluvan mukaisessa k?yt?ss? ja siistiss? kunnossa (MRL 167 § 1 mom.).
Ymp?rist??n olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen tai kompostointis?ili?iden ymp?rille on tarvittaessa istutettava n?k?suoja tai rakennettava aita.
Rakennukset, niiden julkisivut ja ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sek? sellaiset rakennelmat ja pienehk?t laitokset, jotka vaikuttavat ymp?rist?kuvaan, on pidett?v? asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteiv?t ne rumenna ymp?rist??.
Rakennelmat ja laitteet, kuten leikkim?kit, koirankopit, kompostit tai vastaavat, on sijoitettava kiinteist?lle siten, etteiv?t ne aiheuta haittaa naapurille eiv?tk? rumenna ymp?rist??.
Ymp?rist?lautakunnan valitsemat katselmuksen pit?j?t valvovat ymp?rist?nhoitoa pit?m?ll? katselmuksia kulloinkin erikseen p??tett?vill? alueilla ja ajankohtina.
Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava asianosaisille ymp?rist?lautakunnan p??tt?m?ll? tavalla.
Havaitut puutteet on poistettava ymp?rist?lautakunnan asettamassa m??r?ajassa. Toimenpiteist? voi p??tt?? my?s johtos??nn?ss? m??r?tty viranhaltija.

15 §
J?tehuolto

Kiinteist?n j?tehuoltoa palvelevat j?tes?ili?t on sijoitettava tontille siten, etteiv?t ne aiheuta haittaa naapureille tai kiinteist?ss? asuville eiv?tk? rumenna ymp?rist??. Sijoittelussa tulee lis?ksi ottaa huomioon kuljetuksen edellytt?m?t vaatimukset.
Ymp?rist??n olennaisesti vaikuttavien j?tes?ili?iden ymp?rille on tarvittaessa istutettava n?k?suoja tai rakennettava aita. J?tehuoltom??r?ysten mukaan j?tteiden lajitteluun velvoitettujen kiinteist?jen j?tes?ili?t tulee sijoittaa n?k?suojan antavaan katokseen.

16 §
Osoitemerkint?

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikennev?yl?lt? ja tontin sis?iselt? liikenne-alueelta n?kyv??n paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva valaistu numero tai kirjain (MRA 84 §). Kaava-alueen ulkopuolella voidaan erityisist? syist? sallia heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero.
Milloin rakennus ei ulotu kadun tai muun liikennev?yl?n v?litt?m??n l?heisyyteen, heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteist?lle johtavan ajov?yl?n alkup??h?n.
Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitett?v? kummankin kadun tai liikennev?yl?n puolelle.
Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeist??n rakennuksen osittaisessa loppukatselmuksessa (k?ytt??notto).

17 §
Tontin rajan ylitt?minen

Mik?li rakennus saadaan rakentaa tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni, rakennus saa ulottua tontin rajan yli katualueelle tai erityisest? syyst? muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

  1. Rakennuksen perustusrakenteet tarpeellisine routasuojauksineen maanpinnan alapuolella siten, ettei ylityksest? aiheudu haittaa johtoverkostolle, eik? alueen rakentamiselle, rakenteille ja istutuksille.
  2. Erkkerit, katokset, r?yst??t, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat yhden (1) metrin verran. Julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen p??sis??nk?ynnin katos voi ulottua katualueelle enemm?n.
  3. Tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan.

Ylityksist? ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen k?yt?lle eik? kunnossa- ja puhtaanapidolle. Kadun pinnan ja rakennusosan alapinnan v?lill? on oltava v?hint??n 2,7 m vapaata tilaa jalkak?yt?v?n valmiista pinnasta ja v?hint??n 4,6 m ajoradan valmiista pinnasta.

18 §
Myynti-, tiedotus ja mainoslaitteet

Katu- tai muulle yleiselle alueelle n?kyv?n myynti-, tiedotus-, mainos- tai muun vastaavan laitteen asettamisessa on noudatettava seuraavaa:

  1. mik?li laite kiinnitet??n 2,7 m ylemm?ksi maan pinnasta ja 4,6 m ylemm?ksi ajotien pinnasta, saa se ulottua enint??n 90 cm sek? muussa tapauksessa 15 cm julkisivun pinnasta,
  2. laite on kiinnitett?v? niin, ettei siit? ole vaaraa henkil?- ja liikenneturvallisuudelle,
  3. laite ei saa olla liikennett?, liikenteen ohjausta, katuvalaistusta eik? muutoinkaan h?iritsev?,
  4. laitteen muodon, v?rityksen ja rakenteen on sopeuduttava rakennukseen ja ymp?rist??n,
  5. laite on pidett?v? kunnossa ja rikkoutunut laite on korjattava tai poistettava v?litt?m?sti.

19 §
Rakennusty?n aikaiset j?rjestelyt

Rakennusty?n aikaiset laitteet ja varusteet sek? varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten, ett? ne eiv?t kohtuuttomasti aiheuta haittaa liikenteelle tai naapurin kiinteist?n k?yt?lle.
Rakennusty?maa on tarvittaessa aidattava ja muutoinkin suojattava siten, ettei siit? aiheudu henkil?- tai omaisuusvahinkoja.
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkitt?v?t luonnontilaiset tontinosat tulee suojata ty?maa-aikana huolellisesti.
Maanrakennust?iden yhteydess? ajoneuvojen py?r?t on tarvittaessa puhdistettava ennen yleiselle liikennev?yl?lle ajoa.
Rakentajalle voidaan hakemuksesta my?nt?? m??r?ajaksi oikeus k?ytt?? kaupungin katu- tai muuta yleist? aluetta ty?maata tai sen huoltotiloja varten.
Hakemukseen on sis?llytett?v? tarpeelliset suunnitelmat alueen aitaamisesta sek? ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen j?rjest?misest?.
Hakijan on suoritettava k?ytt?oikeudesta kaupungin m??r??m? maksu.

20 §
Julkisivujen katselmustoimikunta

Rakennustarkastajan tulee tarvittaessa hankkia rakennuksen julkisivuista ja rakennuksen ymp?rist??n soveltuvuudesta julkisivujen katselmusmiesten lausunto, ellei ymp?rist?lautakunta ole m??r?ttyjen rakennusten osalta toisin p??tt?nyt. Julkisivujen katselmusmiehin? toimii kaupunginhallituksen nime?m? toimikunta. Julkisivujen katselmusmiesten sihteerin? toimii rakennustarkastaja.

21 §
M??r?yksist? poikkeaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi poiketa t?m?n rakennusj?rjestyksen m??r?yksest?, jollei se merkitse m??r?yksen tavoitteen olennaista syrj?ytt?mist?.
Kun poiketaan rakennuspaikan v?himm?iskokoa, rakentamisen m??r?? tai et?isyyksi? koskevista m??r?yksist?, lupa voidaan my?nt??, mik?li rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kaupunginhallituksen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen teht?v?ksi, t?m?n lausunto.

22 §
Voimaantulo

T?ll? rakennusj?rjestyksell? kumotaan Sein?joen kaupungin lokakuun 1. p?iv?n? 2001 hyv?ksytty rakennusj?rjestys. T?m? rakennusj?rjestys tulee voimaan 19.1.2009.
T?ll? rakennusj?rjestyksell? kumotaan Nurmon kunnan elokuun 19. p?iv?n? 2002 hyv?ksytty rakennusj?rjestys.
T?ll? rakennusj?rjestyksell? kumotaan Ylistaron kunnan toukokuun 22. p?iv?n? 2006 hyv?ksytty rakennusj?rjestys.
T?ll? rakennusj?rjestyksell? kumotaan Per?sein?joen kunnan joulukuun 17. p?iv?n? 2001 hyv?ksytty rakennusj?rjestys.
T?ll? rakennusj?rjestyksell? kumotaan Ilmajoen kunnan toukokuun 14. p?iv?n? 2002 hyv?ksytty rakennusj?rjestys niiden Ilmajoen kunnan alueiden osalta, jotka on liitetty Sein?joen kaupunkiin vuoden 2005 kuntaliitoksen yhteydess?. Samoin kumotaan tuolloin voimaan j??neet joulukuun 13. p?iv?n? 1961 vahvistetun rakennusj?rjestyksen 6. luvun seuraavat kohdat, joissa m??r?t??n rakennusoikeuden m??r?st?: §:t 27, 28, 29, 32 ja 33.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看