Oikaisuvaatimus

P??t?ksess? voidaan tehd? kuntalain 134 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus. P??t?ksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Tarkemmat ohjeet annetaan valitusosoituksella. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehd??n

Sein?joen kaupunginhallitus, PL 215, 60101 Sein?joki
s?hk?posti: kirjaamo@seinajoki.fi

P??t?ksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Tarkemmat ohjeet annetaan valitusosoituksella. Oikeudenk?yntimaksu (k?sittelymaksu) on hallinto-oikeudessa t?ll? hetkell? 260 euroa. Maksua ei perit? er?iss? asiaryhmiss? eik? mik?li asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mik?li valittaja voittaa asiansa osittain tai kokonaan, maksua ei my?sk??n perit? (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455).

Valitusviranomainen ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 029 56 42760, s?hk?posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Oikaisuvaatimus on teht?v? 14 p?iv?n kuluessa p??t?ksen tiedoksisaannista. Kunnan j?senen katsotaan saaneen p??t?ksest? tiedon seitsem?n (7) p?iv?n kuluttua siit?, kun p?yt?kirja on laitettu n?ht?ville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen p??t?ksen tiedoksi, jollei muuta n?ytet?, seitsem?n (7) p?iv?n kuluttua kirjeen l?hett?misest?, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyn? aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan p??ttymist?.

Kunnallisvalitus

P??t?ksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Valituksen voi toimittaa my?s s?hk?isesti (telekopio ja s?hk?posti).

Valitusviranomainen, postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 029 56 42760
S?hk?posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenk?yntimaksu (k?sittelymaksu) on hallinto-oikeudessa t?ll? hetkell? 250 euroa. Maksua ei perit? er?iss? asiaryhmiss? eik? mik?li asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mik?li valittaja voittaa asiansa osittain tai kokonaan, maksua ei my?sk??n perit? (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelm?kohtainen.

Valitusaika alkaa p??t?ksen tiedoksisaannista. Kunnan j?senen katsotaan saaneen p??t?ksest? tiedon seitsem?n (7) p?iv?n kuluttua siit?, kun p?yt?kirja on laitettu n?ht?ville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen p??t?ksen tiedoksi, jollei muuta n?ytet?, seitsem?n (7) p?iv?n kuluttua kirjeen l?hett?misest?, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyn? aikana. Valitusaika on 30 p?iv?? p??t?ksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole s??detty.

Asemakaavan hyv?ksymist? koskevan p??t?ksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsem?n (7) p?iv?n kuluessa siit?, kun p?yt?kirja on laitettu n?ht?ville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi.

Valituskirjassa on ilmoitettava
  • valittajan nimi, kotikunta
  • jos valittajan puhevaltaa k?ytt?? h?nen laillinen edustajansa tai asiamiehens? tai jos valituksen laatijana on joku muu henkil?, valituskirjelm?ss? on mainittava my?s t?m?n nimi ja kotikunta
  • p??t?s, johon haetaan muutosta
  • milt? osin p??t?ksest? valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teht?v?ksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • valituskirjelm?ss? on lis?ksi ilmoitettava postiosoite ja postinumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. S?hk?isesti vireillepanossa vahvistuksessa ei vaadita allekirjoitusta. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siin? on mainittava my?s laatijan ammatti, kotikunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitett?v? p??t?s, josta valitetaan, alkuper?isen? tai j?ljenn?ksen? sek? todistus siit? p?iv?st?, jona p??t?s on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sek? asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niit? ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallintokantelu

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

T?llaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sek? ymp?rist?toimessa.

Hallintokantelun voi tehd? kuka tahansa kansalainen

Ilmoitus tehd??n:
– kunnan toimintaa valvovalle l??ninhallitukselle tai
– valtioneuvoston oikeuskanslerille tai
– eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemm?lle viranomaiselle tai yleist? hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehty? ilmoitusta siit?, ett? on tapahtunut virheellinen virkatoimi. Hallintokantelun voi tehd? kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu m??r?muotoja eik? kantelun tekemiselle ole m??r?aikaa.

Hallintovalitus

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

Kunnan viranomaiset tekev?t erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon p??t?ksi? erilaisten erityislakien nojalla. T?llaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sek? ymp?rist?toimessa.

Erityislakien muutoksenhakus??nn?kset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menev?t kuntalain muutoksenhakus??nn?sten edelle.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemist? ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehd? my?s tarkoituksenmukaisuus-perusteella eli sill? perusteella, ett? p??t?s on valittajan mielest? ep?tarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 p?iv?? p??t?ksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole s??detty.

P?yt?kirjaan ja p??t?kseen liitett?vist? muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sis?lty? muutoksenhakukieltoja.

Monet erityislait sis?lt?v?t s??nn?ksi? valituksen tekemist? edelt?v?st? kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelyst?. Tapauksesta riippuen my?s kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehd? vain asianosainen eli se, johon p??t?s on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun p??t?s v?litt?m?sti vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakuj?rjestelm? ei tunne kuntalain mukaista kunnan j?senen kansalaisvalitusoikeutta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看