Koko Euroopan unionin alueella sovelletaan yleist? EU tietosuoja-asetusta. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksil?n oikeuksia, parantaa henkil?tietojen suojaa ja lis?t? henkil?tietojen k?sittelyn l?pin?kyvyytt? rekister?idyille (asiakkaille).

Sein?joen kaupungissa noudatetaan yleist? EU:n tietosuoja-asetusta sek? kansallista tietosuojalains??d?nt?? kuten tietosuojalakia sek? lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja julkisuuslakia.

Tiedonhallintayksik?n on yll?pidett?v? kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisterist? tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Sein?joen kaupunki on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikk?.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyynt?ns?. Julkisuuslain mukaan tietopyynn?t viranomaisen asiakirjan sis?ll?st? on yksil?it?v? riitt?v?sti siten, ett? viranomainen voi selvitt??, mit? asiakirjaa pyynt? koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyyt?j?? asiakirjan yksil?inniss?. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan my?s, miss? laajuudessa viranomainen k?sittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai k?sitelless??n asioita.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siit?, miten Sein?joen kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat j?sentyneet. Sein?joen kaupungin asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, n?iden k?sittelyvaiheista ja niihin liittyvist? asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sis?ltyy asianhallintaj?rjestelm??n, operatiivisiin tietoj?rjestelmiin sek? paperiaineistoon.

Tietovarannot ja k?ytt?tarkoitukset

Tietovarannolla tarkoitetaan Sein?joen kaupungille kuuluvien teht?vien hoidossa k?ytett?vi? tietoaineistoja sis?lt?v?? kokonaisuutta, jota k?sitell??n tietoj?rjestelmien avulla tai manuaalisesti. Sein?joen kaupungin tietovarannot koostuvat my?s fyysisist? tietovarannoista eli arkistoista.

Elinvoima ja kilpailukyky

Ty?- ja elinkeino tietovaranto: Ty?llisyyden hoitamiseen, aluekehitt?miseen, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ja osallisuuden edist?miseen sek? viestin??n ja markkinointiin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Tweb, Asiakastietoj?rjestelm?

Kasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen tietovaranto: Varhaiskasvatukseen liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Abilita P?iv?hoito, Daisy.
Opetuksen tietovaranto: Perusopetukseen ja lukio-opiskeluun liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Helmi, VismaInSchool (sis. Primus, Kurre, Wilma), Tweb.
Oppilas- ja opiskelijahuollon tietovaranto:  oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa m??ritellyn opiskeluhuollon j?rjest?miseen liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Abilita Opiskeluhuolto, EPPotti Lifecare, Abilita P?iv?hoito, Helmi, VismaInSchool (sis. Primus, Kurre, Wilma).
Ruokapalvelujen tietovaranto: Ruokapalveluiden tuottamiseen liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Aromi.

Konsernipalvelut

Yleishallinnon tietovaranto: Hallinnon teht?vien hoitamiseen liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Asianhallintaj?rjestelm? Tweb, Luottamushenkil?rekisteri WebLumu, Puhelinvaihdej?rjestelm?, Asiakaspalautej?rjestelm?.
Henkil?st?hallinnon tietovaranto: Henkil?st?n palkkaaminen ja palvelussuhteen aikainen asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Populus, Rekrytointij?rjestelm?, Ty?turvallisuusj?rjestelm?, Ty?vuorosuunnittelu, Ty?ajanseuranta.
Taloushallinnon ja hankintatoimen tietovaranto: Taloushallintoon ja hankintoihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Kuntamalli-kokonaisuus, Maksuliikennej?rjestelm?, Kuntarahoituksen tietoj?rjestelm?, Hankintatoimen j?rjestelm? TkMatha ja Cloudia kilpailutus.
Tietohallinnon tietovaranto: Tietohallintoon liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: k?ytt?j?tietokanta ja s?hk?postij?rjestelm?, toiminnanohjausj?rjestelm? Efecte.
Maaseutupalvelujen tietovaranto: Maaseutupalveluihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Ruokaviraston rekisterit (tukisovellutus, iACS, Tukioikeusrekisteri, Kartturi, El?intenpitorekisteri).

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalihuollon tietovaranto: sosiaalihuollon lakis??teisten teht?vien j?rjest?miseen ja valvontaan liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Sosiaalihuollon tietoj?rjestelm? Abilita, osittain alueellinen potilastietoj?rjestelm? EP-Potti Lifecare, Palvelusetelij?rjestelm? PSOP, Henkil?kohtaisten avustajien palkkaj?rjestelm?, Haittatapahtumien raportointij?rjestelm?, Matkojen ja kuljetusten yhdistelyn hallintaj?rjestelm?, Hoidontarpeen arviointij?rjestelm?, Kotihoidon toiminnanohjausj?rjestelm?.
Terveydenhuollon tietovaranto: Terveydenhuoltoon liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Eppotti Lifecare -kokonaisuus, Palvelusetelij?rjestelm? PSOP, Haittatapahtumien raportointij?rjestelm?.
Ymp?rist?terveydenhuollon tietovaranto: Elintarvikevalvonnan- ja neuvonnan, el?inl??k?ripalvelujen, el?inten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan, terveydensuojelun edist?misen ja valvonnan sek? tupakkalain valvonnan asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Tervekuu, Vati, El?inl??k?rien asiakasrekisteri.

Vapaa-aikapalvelut

Kulttuurin tietovaranto: Kulttuuritarjontaan liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Timmi, Musketti, Hellewi, Artisti- ja b?ndirekisteri.
Kirjaston tietovaranto: Kirjastopalveluihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Aurora, eBooking.
Liikunnan tietovaranto: Liikuntapalveluihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Timmi.
Nuorison tietovaranto: Nuorisoasioihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Parent asiakastietoj?rjestelm?, Timmi.

Etel?-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimen tietovaranto: pelastuslaitoksen palveluihin liittyv? asiank?sittely. Tietovarantoon kuuluu tietoj?rjestelm?t: Merlot, Tweb.

Tietovarantokuvauksia Kaupunkiymp?rist?n toimialalta t?ydennet??n kev??n kuluessa.

Kuvaukset tietovarannon keskeisist? tietoaineistoista l?yd?t tietovarantoon sis?ltyvien palvelujen ja rekisterien toimialoittaisista tiedonannoista.

Tiedonanto toimialoittain

Tietopyynn?t

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Pyynt? saada tieto viranomaisen asiakirjan sis?ll?st? on yksil?it?v? riitt?v?sti siten, ett? viranomainen voi selvitt??, mit? asiakirjaa pyynt? koskee. Tiedon pyyt?j?n ei tarvitse selvitt?? henkil?llisyytt??n eik? perustella pyynt???n, ellei t?m? ole tarpeen viranomaiselle s??detyn harkintavallan k?ytt?miseksi tai sen selvitt?miseksi, onko pyyt?j?ll? oikeus saada tieto asiakirjan sis?ll?st?. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyynt? voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi s?hk?postitse tai esitt?? puhelimitse.

Hakijalla, valittajalla sek? muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa k?sittelev?lt? tai k?sitelleelt? viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sis?ll?st?, joka voi tai on voinut vaikuttaa h?nen asiansa k?sittelyyn.

Pyydett?ess? saada tieto salassa pidett?v?st? asiakirjasta taikka viranomaisen henkil?rekisterist? tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyyt?j?n on, ilmoitettava tietojen k?ytt?tarkoitus sek? todistettava henkil?llisyytens?. Salassa pidett?vi? asiakirjoja koskeva tietopyynt? on teht?v? kirjallisesti omak?tisesti allekirjoitettuna.

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeist??n kahden viikon kuluessa siit?, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynn?n. Mik?li tietopyynt??n ei suostuta, on tiedon pyyt?j?lle ilmoitettava kielt?ytymisen syy sek? annettava tieto siit?, ett? asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Jos pyydettyj? asiakirjoja on paljon tai niihin sis?ltyy salassa pidett?vi? osia tai asian k?sittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteit? tai muutoin tavanomaista suuremman ty?m??r?n, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeist??n kuukauden kuluessa siit?, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynn?n.

Asiakirjan tyypist? riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko s?hk?isin?, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan p??ll?. Paperitulosteista perit??n voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu. Lis?ksi erityistoimenpiteit? vaativan tiedon antamisesta voidaan peri? maksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan.

Sein?joen kaupunginvaltuusto on 15.12.2008 on tehnyt p??t?ksen viranomaisten toimituskirjoista peritt?vist? maksuista http://www.agent-protect.com/hallinto/paatoksenteko/saantokokoelma/. Julkisuuslain 34 §:ss? on s??nn?kset siit?, milloin tavanomaisen tiedon antamisesta ei perit? maksua ja mink?laisia maksuja voidaan peri?. Asiakirjan antamisesta ei perit? maksua, kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai j?ljennett?v?ksi
  • julkinen s?hk?isesti talletettu asiakirja l?hetet??n tiedon pyyt?j?lle s?hk?postitse
  • s?hk?isesti talletettu asiakirja l?hetet??n asianosaiselle s?hk?postitse tai
  • pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin.

Sein?joen kaupungin asiakirjoja koskevat tietopyynn?t suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialalle. Kaupungin kirjaamoista saa tarvittaessa neuvoja kaupungin eri viranomaisista.

Sein?joen kaupungin sek? eri toimialojen kirjaamoiden yhteystiedot:
p. vaihde 06 416 2111

Sein?joen kaupungin kirjaamo, PL 215, Kirkkokatu 6, 60101 Sein?joki
kirjaamo@seinajoki.fi  vaihde 06 416 2111

Kaupunkiymp?rist?n toimialan kirjaamo, PL 215, Kirkkokatu 6, 60101 Sein?joki
kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kirjaamo, PL 215, Kirkkokatu 6, 60101 Sein?joki
sivistyskeskus@seinajoki.fi

Sosiaali- ja terveystoimialan kirjaamo, PL 229, Alvar Aallon katu 9 C, 60101 Sein?joki
kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看