Sosiaali- ja terveystoimi – asiakas-potilasasiakirjat

Terveydenhuollon asiakkaan/potilaan tiedonsaantioikeus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12§:n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto itse??n koskevista viranomaisen asiakirjaan sis?ltyvist? tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa s??detyin rajoituksin, jollei laissa toisin s??det?.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11§:n nojalla hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa k?sittelev?lt? tai k?sitelleelt? viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sis?ll?st?, joka voi tai on voinut vaikuttaa h?nen asiansa k?sittelyyn.

Pyynt? perusteluineen on aina esitett?v? kirjallisesti. Pyynn?st? tulee ilmet?: mit? tietoja tai asiakirjoja pyynt? koskee, mihin tarkoitukseen tietoja pyydet??n ja miten tietojen suojaus j?rjestet??n. Pyynn?st? on k?yt?v? selville pyynn?n esitt?j?n asianomaisuusasema. Potilastietoja koskeva kirjallinen pyynt? osoitetaan johtavalle ylil??k?rille ja l?hetet??n osoitteeseen Sein?joen terveyskeskus, hallinto, johtava ylil??k?ri, Koskenalantie 18, 60220 Sein?joki

Sosiaalitoimen rekisteritietojen tarkastuspyynt?

Lomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan teille tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisesti ilman aiheetonta viivytyst? ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynn?n vastaanottamisesta. Tarvittaessa m??r?aikaa voidaan asetuksen 12 artiklan mukaisesti jatkaa.

Mik?li rekisterinpit?j? ei toteuta lomakkeessa pyydettyj? toimenpiteit?, ilmoitetaan t?st? viipym?tt? ja viimeist??n kuukauden kuluessa pyynn?n vastaanottamisesta rekister?idylle. T?ll?in rekister?idyll? on mahdollisuus tehd? valitus valvontaviranomaiselle,  ja k?ytt?? muita oikeussuojakeinoja.

Lomakkeen mukaisesti pyydetyt tiedot ovat teille maksuttomia.  Ainoastaan jos rekister?idyn pyynn?t ovat ilmeisen perusteettomia tai niit? esitet??n toistuvasti, voidaan peri? kohtuullinen maksu tai kielt?yty? toimittamasta tietoja.

Tarkastuspyynt?lomake

Voitte toimittaa lomakkeen kirjallisesti sosiaaliviraston osoitteeseen Sein?joen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 229, 60101 Sein?joki.

Tietopyynt? on korostetun henkil?kohtainen oikeus. T?m?n vuoksi ette voi valtuuttaa ket??n muuta pyyt?m??n valtakirjalla teid?n tietojanne.
Mik?li haluatte valtuuttaa jonkun toisen kysym??n tiedot puolestanne, voitte pyyt?? viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)  mukaisen lomakkeen s?hk?postilla kirjaamosta: kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Rekister?idyn oikeudet

EU-tietosuoja-asetuksen mukaan rekister?idyll? on oikeus tarkastaa omat rekisteriss? olevat henkil?tiedot.
Potilaalla (= rekister?idyll?) itsell??n tai s??detyin edellytyksin h?nen huoltajallaan tai holhoojallaan on oikeus tarkastaa rekisteriss? olevat tiedot. Jos alaik?inen potilas ik??ns? tai kehitystasoonsa n?hden kykenee p??tt?m??n hoidostaan, h?nell? on oikeus kielt?? terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
Tarkastusoikeuden toteuttaminen on l?ht?kohtaisesti maksutonta. Rekisterinpit?j? saa peri? tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siit?, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut v?hemm?n kuin yksi vuosi.

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaan rekister?idyll? on oikeus vaatia, ett? rekisterinpit?j? oikaisee ilman aiheetonta viivytyst? rekister?ity? koskevat ep?tarkat ja virheelliset henkil?tiedot. Lokitietojen tarkastaminen

Lokitietojen tarkistaminen

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11§:n nojalla asiakas/potilas voi pyyt?? tietoja, jos h?n esitt?? perustellun ep?ilyn tietojensa asiattomasta ja lainvastaisesta k?yt?st?. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen s?hk?ist? k?sittely? koskevan lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tiet??, kuka on k?ytt?nyt h?nt? koskevia rekisteritietoja ja mik? on ollut k?yt?n peruste.

Jos sinulla on kysytt?v?? henkil?tietojesi k?sittelyst?, ota ensisijaisesti yhteytt? asianomaiseen rekisterinpit?j??n. Mik?li et saa asiaa selvitetty? rekisterinpit?j?n kanssa, voit ottaa yhteytt? tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Muistutus

Potilaan ollessa tyytym?t?n saamaansa hoitoon, sen laatuun tai hoitoon liittyv??n kohteluun, h?n voi tehd? asiasta muistutuksen toimintayksikk??n tai kantelun valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) tai aluehallintovirasto, voi siirt?? sille tehdyn kantelun k?sitelt?v?ksi ensin muistutuksena toimintayksik?ss?.

Tutkimusluvat

Sosiaalitoimen tutkimuslupa-anomus
Terveyskeskuksen tutkimuslupa-anomus

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看